«Κάθε φορά που ο λόγος ξετυλίγει ένα γεγονός, ο κόσμος ξαναχτίζεται από την αρχή. Τίποτε δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ο λόγος, ο οποίος δημιουργεί τόσα πολλά με τόσο λίγο.» (E. Benveniste)2o Ε.Π.Α.Λ. Τρικάλων

«Κάθε φορά που ο λόγος ξετυλίγει ένα γεγονός, ο κόσμος ξαναχτίζεται από την αρχή. Τίποτε δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ο λόγος, ο οποίος δημιουργεί τόσα πολλά με τόσο λίγο.» (E. Benveniste)

2o Ε.Π.Α.Λ. Τρικάλων
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2009-2011)
(με την προϋπόθεση ο κανονισμός αυτός να τροποποιείται, όταν κρίνεται απαραίτητο και αλλάξουν οι συνθήκες λειτουργίας της βιβλιοθήκης).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΗΛΙΑΔΗ (καθηγήτρια κλάδου ΠΕ2 φιλολόγων)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. ΦΘΟΡΑ-ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Α. ΤΡΟΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΡΤΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ 2ου Ε.Π.Α.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΗΛΙΑΔΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η αναβάθμιση της σχολικής βιβλιοθήκης του 2ου Ε.Π.Α.Λ. Τρικάλων άρχισε το Σεπτέμβριο του 2009 σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την οικονομική στήριξη Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Στεγάζεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, στο ισόγειο του 2ου Ε.Π.Α.Λ. Τρικάλων.
Ο συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας βιβλιοθήκης συντάχθηκε από την υπεύθυνη βιβλιοθήκης καθηγήτρια κ. Αμαλία Ηλιάδη, κλάδου ΠΕ2, σε συνεργασία με το Διευθυντή του Σχολείου.
Ο κανονισμός λειτουργίας συνοδεύεται από τα έντυπα που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη και τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι να συνεισφέρει στην επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία, στηρίζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Να ενθαρρύνει την αυτομόρφωση, τη συνεχή ενημέρωση και να ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές, πληροφοριακές αλλά και ψυχαγωγικές ανάγκες του κοινού της. Να διευρύνει τους ορίζοντες του σχολείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας εν γένει, μέσω της διάθεσης τεκμηριωμένης πληροφορίας σε κάθε μορφή: βιβλία, περιοδικά, μη έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, νόμιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου κ.λ.π. Παράλληλα, σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι να ενημερώνει και να καθοδηγεί, με κάθε τρόπο, τους χρήστες για την άριστη χρήση των υπηρεσιών της.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Μελλοντικός στόχος της βιβλιοθήκης είναι το άνοιγμά της στην τοπική κοινωνία. Επιμέρους στόχοι της είναι:
1. Η σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές ή άλλες δραστηριότητες του σχολείου.
2. Η σύνταξη και προσφορά βιβλιογραφικών πληροφοριών, με βάση τις ανάγκες των χρηστών της σε όλους τους τομείς του επιστητού.
3. Η συνεχής έρευνα και προώθηση των αναγκών των χρηστών της, με βάση τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και την εφαρμογή της στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν: οι μαθητές, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Σχολείου, ερευνητές κάθε επιστήμης, σπουδαστές, αλλά και φορείς και ιδιώτες του Ν. Τρικάλων. Θα υπάρχει το Αρχείο Χρηστών, το οποίο θα δημιουργηθεί με τα στοιχεία του κάθε χρήστη από τους υπεύθυνους της βιβλιοθήκης.
Όλοι οι χρήστες θα προμηθευτούν την Ταυτότητα Δανεισμού, στην οποία θα αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τα τηλέφωνα, η ιδιότητα του χρήστη και ο αριθμός μητρώου του κάθε χρήστη.
Ο χρόνος δανεισμού ορίζεται στις είκοσι (20) ημέρες για τίτλους που υπάρχουν τουλάχιστον σε δύο (2) αντίτυπα. Για τα μοναδικά αντίτυπα ο χρόνος δανεισμού δεν ξεπερνά τις δέκα (10) μέρες. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα δανεισμού μέχρι και δύο (2) τίτλους βιβλίων και ένα (1) περιοδικών. Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα δανεισμού μέχρι τρεις (3) τίτλους βιβλίων και δύο (2) τίτλους περιοδικών.
Όλο το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης διατίθεται για εξωτερικό δανεισμό, εκτός από το πληροφοριακό υλικό (Reference Books) –εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, CD-ROM, DVD κ.λ.π.
Οι κρατήσεις γίνονται με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη και τηρείται σειρά προτεραιότητας στη ζήτηση των βιβλίων. Ο χρήστης έχει δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμού, μετά από επικοινωνία με το προσωπικό της βιβλιοθήκης, και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει κράτηση για το συγκεκριμένο υλικό, οπότε και θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. ΦΘΟΡΑ-ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Ο δανειζόμενος υποχρεούται να επιστρέψει το υλικό στην κατάσταση που το δανείστηκε, χωρίς να προκαλέσει οποιαδήποτε φθορά ή να απωλέσει το υλικό. Στην περίπτωση απώλειας του υλικού, ο χρήστης υποχρεούται να αντικαταστήσει το υλικό ο ίδιος.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
Ο κάθε χρήστης έχει στη διάθεσή του καθορισμένο χρόνο δανεισμού, σε περίπτωση όμως υπέρβασης του χρόνου αυτού και μετά από παρέλευση είκοσι (20) ημερών, για κάθε ημέρα υπέρβασης ο χρήστης θα υποχρεούται να πληρώνει στη Βιβλιοθήκη πρόστιμο δεκαπέντε (10) ευρώ για κάθε τεκμήριο.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Α. ΤΡΟΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Τα περιοδικά ταξιθετούνται σε γενικές θεματικές κατηγορίες (Διοίκηση-Οργάνωση, Πληροφορική, Οικονομικά κ.λ.π.), σε ξεχωριστό χώρο της βιβλιοθήκης.
Το πληροφοριακό υλικό, το οποίο αποτελείται από εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, επιστημονικούς καταλόγους κ.λ.π., βρίσκεται σε ξεχωριστό τμήμα από την υπόλοιπη συλλογή, και μέσα στο αναγνωστήριο. Η επεξεργασία του πληροφοριακού υλικού γίνεται με τα ίδια διεθνή πρότυπα που χρησιμοποιούνται για το υπόλοιπο υλικό.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Προτάσεις για πρόσκτηση υλικού μπορούν να κάνουν όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης, σε ειδικά έντυπα που μπορούν να τα ζητήσουν από το προσωπικό της βιβλιοθήκης για να τα συμπληρώσουν. Επίσης το εκπαιδευτικό προσωπικό μαζί με το προσωπικό της βιβλιοθήκης αποφασίζουν για το ποιο υλικό θα προωθηθεί σύμφωνα με την αναγκαιότητά του για σύντομη αγορά, καθώς και για το πόσα αντίτυπα θα αποκτηθούν.
Ο εμπλουτισμός της συλλογής με περισσότερα από ένα αντίτυπα για κάθε τεκμήριο ακολουθείται από τη βιβλιοθήκη του Ε.Π.Α.Λ. για τη στήριξη του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου με πολλαπλά συγγράμματα. Μετά από τον σχετικό έλεγχο στις προτάσεις για το αν υπάρχουν ήδη τα τεκμήρια στη βιβλιοθήκη ακολουθείται μια μικρή έρευνα αγοράς για την τιμή, τον εκδοτικό οίκο, την έκδοση που κυκλοφορεί στην αγορά, κι έπειτα προωθείται η παραγγελία, είτε στον εκδοτικό οίκο, είτε στα τοπικά βιβλιοπωλεία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Ακολουθείται σειρά προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη του υλικού, σύμφωνα με τις ελλείψεις κάθε κατηγορίας που παρατηρούνται, και σύμφωνα με την εμφάνιση νέων δεδομένων σε κάθε επιστήμη. Ειδικά για το εκπαιδευτικό προσωπικό, ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης είναι σε θέση να συντάσσει βιβλιογραφίες με τη βοήθεια του αυτοματοποιημένου (on-line) καταλόγου και να προσφέρει επιλεκτική διάδοση πληροφοριών, με βάση τα εκ των προτέρων εκφρασμένα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κάθε εκπαιδευτικού.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Το πληροφοριακό τμήμα της βιβλιοθήκης απαντά σε ερωτήσεις των χρηστών της, τους κατευθύνει στη χρήση της συλλογής, τους πληροφορεί για το υπάρχον υλικό και τους καθοδηγεί στην έρευνα, αν αυτό είναι απαραίτητο. Στις δυνατότητες του πληροφοριακού τμήματος περιλαμβάνεται η χρήση του Internet.
Το δανειστικό τμήμα-αναγνωστήριο αποτελεί τον κυρίως χώρο της βιβλιοθήκης και λειτουργεί παράλληλα με το πληροφοριακό τμήμα. Διαθέτει άνετο χώρο και εξασφαλίζει την ελεύθερη προσπέλαση στη συλλογή, στα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών και στο πληροφοριακό υλικό.
Το προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να εξυπηρετήσει τους χρήστες σε κάθε τους ανάγκη. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους ο έντυπος κανονισμός λειτουργίας της βιβλιοθήκης θα υπάρχει αναρτημένος στο χώρο της βιβλιοθήκης .
Η Βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή προς εξυπηρέτηση των χρηστών της από τις 8.30 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ., και σε περίπτωση που της ζητηθούν, θα έχει τη δυνατότητα παροχής στατιστικών στοιχείων για το δανεισμό και την κίνηση των τεκμηρίων από τους χρήστες.
Στο τέλος κάθε σχολικού έτους μπορεί να γίνει γενικό απολογισμός της κίνησης στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου.

ΔΩΡΕΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις, για να γίνει γνωστή η ύπαρξη της σχολικής βιβλιοθήκης στον τόπο μας. Π.χ. εγκαίνια λειτουργίας, εκδηλώσεις, εκθέσεις και προβολή τους από τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και έντυπα. Επίσης, επαφές με τις αρχές της πόλης (Νομαρχία, Δήμο, Περιφέρεια), έτσι ώστε να επιδιώκουν οι ίδιοι οι φορείς να καλύψουν τις ανάγκες της σχολικής βιβλιοθήκης με διάφορα κονδύλια που μπορούν να διαθέσουν.
Σύμφωνα με την πολιτική ανάπτυξης της συλλογής της βιβλιοθήκης, μπορεί η βιβλιοθήκη να δέχεται ή να αρνείται δωρεές από ιδιώτες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, Τράπεζες κ.λ.π. Το βασικό κριτήριο αποδοχής ή άρνησης των δωρεών πρέπει να είναι η εναρμόνιση της δωρεάς με τις Κατευθύνσεις Σπουδών στο αναλυτικό πρόγραμμα του Ε.Π.Α.Λ. Οι υπάρχουσες κατευθύνσεις είναι οι παρακάτω:
1. Πληροφορική (Η-Υ)
2. Ηλεκτρονικός τομέας
3. Ηλεκτρολογικός τομέας
4. Γεωτεχνικός τομέας
5. Οικονομικός τομέας (Οικονομίας και Διοίκησης)
6. Αισθητικής-Κομμωτικής
7. Υγείας-Πρόνοιας (Βρεφονηπιοκόμων)
8. Μηχανολόγων
9. Κατασκευών-Δομικών Έργων

Advertisements

~ από emy67 στο Δεκέμβριος 21, 2009.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: